Вчена рада

 З метою розгляду та опрацювання основних питань наукової, науково-технічної, виробничої та організаційної діяльності Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН на правах консультативно-дорадчого органу керівництва створено Вчену Раду.

Головою Ради є директор Станції – Микитин Микола Степанович

Секретарем – вчений секретар Станції – Лис Надія Миколаївна

До виключної компетенції Вченої ради Наукової установи належать питання щодо:

 1. визначення стратегії розвитку Наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
 2. проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 3. затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 4. удосконалення та розвитку структури Наукової установи;
 5. затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
 6. затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
 7. висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 8. надання рекомендацій про присвоєння працівникам Наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
 9. затвердження річних звітів про діяльність Наукової установи та фінансових планів Наукової установи;
 10. ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
 11. погодження переліку професій і посад Наукової установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;

Вчена рада Наукової установи створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення Вченої ради. Головою комісії призначається один із членів ради.